Sin categoría

SUBVENCIÓ ACTIVITATS CULTURALS 2023

Segons l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del 24/01/2023 , en el qual s’aproven les bases per a la de convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular any 2023 , i segons la Llei General de Subvencions (LGS)38/2003, a l’article 18è donem publicitat a la subvenció concedida.

Nom de l’actuació: Activitats Culturals 2023
Pressupost elegible:348,00 €
Import concedit: 326,60€
Percentatge concedit: 93,85%

Informació útil