Subvencions

Subvenció Diputació de Tarragona “Millora parcs infantils”

Segons l’acord de Govern de la Diputació de Tarragona del 28 de març de 2023, en el qual s’aproven les bases per a la concessió de la subvenció nominativa en concepte de “Millora de parcs infantils”, i segons la Llei General de Subvencions (LGS)38/2003, a l’article 18è donem publicitat a la subvenció concedida.

Nom de l’actuació: Millora de parcs infantils
Pressupost elegible: 17.576,46€
Import concedit: 14.061,17€
Percentatge concedit: 80%

Informació útil