Subvencions

Subvenció e-catàleg Diputació de Tarragona

Segons les bases publicades al BOPT amb data 25/03/2022, en relació amb la convocatòria de
subvencions de la Diputació de Tarragona, amb el concepte de “Contractació de les activitats
incloses en l’e-catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022 i segons la
Llei General de Subvencions (LGS), 38/2003 a l’article 18è, donem publicitat a la subvenció
concedida.

Nom actuació: Duo Guateque
Data actuació; 10/12/2022
Import: 500,00€
Import concedit : 500,00€

Informació útil