Subvencions

Subvenció per a la digitalització ,transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022. Adquisició de 2 equips informàtics

Segons les bases publicades al BOPT en relació amb l’acord de Govern de la Diputació de Tarragona del 26 de juliol de 2022, en el qual s’aproven les basesper a la concessió de les
subvencions per a la digitalització , transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022.
I segons la Llei General de Subvencions (LGS), 38/2003, a l’artícle 18è, donem publicitat a la subvenció concedida.

Nom de l’actuació: Adquisició de 2 equips informàtics
Pressupost elegible:2.504,63€
Import concedit:1.600,60€
Percentatge concedit: 63,91%

Informació útil