Subvencions

Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) durant l’any 2023

Segons les bases publicades al BOPT en relació amb les subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) durant l’any 2023,de la Diputació de Tarragona i segons el punt 2 de les mateixes i la Llei General de Subvencions (LGS), 38/2003, a l’artícle 18è, donem publicitat a la subvenció concedida.
Nom de l’actuació: LABORATORI DEL PROFESSOR BROMERA
Pressupost elegible:460,00€
Import concedit:460,00€
Percentatge concedit: 100%

Informació útil